NỒI HƠI ĐIỆN

Công suất Kg/h
Áp suất làm việc 6 – 8 Kg/cm2
Áp suất thử thủy lực 9 – 12 Kg/cm2
Nhiên liệu cung cấp cho buồng đốt Điện 2 pha, 3 pha
Hiệu suất 90 – 92%