NỒI HƠI TẦNG SÔI

Công suất 3000 – 50000 Kg/h
Áp suất làm việc 10 – 25 Kg/cm2
Áp suất thử thủy lực 15 – 45 Kg/cm2
Nhiên liệu cung cấp cho buồng đốt Củi, trấu, vỏ hạt, củi ép, mùn cưa ép, đầu mẩu gỗ các loại,…
Hiệu suất 90 %