QĐ công nhận Tomexco là hội viên của Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 1346/QĐ-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 về việc thành lập Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam

Căn cứ đơn xin gia nhập Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam của Công ty Cổ phần cơ điện và xuất nhập khẩu Toàn Cầu

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Hội Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam

Quyết định

Điều 1: Công nhận Công ty Cổ phần cơ điện và xuất nhập khẩu Toàn Cầu là hội viên chính thức của hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký..

Điều 3: Chánh Văn phòng Hội Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam và Công ty Cổ phần cơ điện và xuất nhập khẩu Toàn Cầu chịu thi hành quyết định này.

Quyết định chính thức:

QĐ công nhận Tomexco là hội viên của Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam